JETŘICHOV

Zpracováno podle Urbanistické studie a podle kroniky.

 

JETŘICHOV

l. Úvod

Něco z historie

Školství a osvěta

Živnosti a obchody

2. Základní údaje o obci

3. Majetek obce

4. Vymezení území

5. Přírodní faktory

7. Urbanistická struktura

8. Demografický potenciál území a pracovní příležitosti

9 .Bytový fond

10. Funkční využití území

11. Občanská vybavenost

12.Zemědělská, lesní a průmyslová výroba

13. Sport

14. Tradice, kultura a společenský život v obci

15. Ochranná. pásma, ložiska surovin

 

l. Úvod

Touto prací bych chtěla seznámit s historií a se současností ve vesnici jménem Jetřichov. V této vesnici jsem už odmala a moc se mi v ní líbí. Doufám, že se mi povede seznámit mě
i vás s výhodami, nevýhodami ; i s věcmi o kterých se moc nemluví.

Pro obec Jetřichov nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace. Řešené území je součástí chráněné krajinné oblasti Broumovsko zřízené r. 1991 ministerstvem 22 ČR. Proto byla dosud věnována v tomto území větší pozornost přírodním podmínkám.

 

Něco z historie

Obec Jetřichov do r.1945 bylaz větší části osídlena občany německé národnosti. Až po osvobození v r.1945 apo odsunu němců dochází k postupnému dosídlení pohraničí českými občany.

V červnu r.1945 byla ustavena správní komise včele s jejím předsedou Josefem Klimešem. Ta měla za úkol dokončit odsun němců a připravit obec k doosidlování občany české národnosti. Na podzim téhož roku dochází k postupnému zakládání politických stran o společenských organizací, z občanů, kteří v obci zůstali nebo nových dosídlenců.

 

10.8.1945 byl založen první hasičský sbor v pohraničí (starosta Josef Klimeš a velitel Josef Domáň)

10.10.1945 byla založena Josefem Kuldou složka „Junáka“.

Politická organizace Sociálně demokratická byla zastoupena členy a občany, kteří v obci žili ještě za okupace.

Další pol. str. založena v srpnu 1945 - komunistická. strana z podnětu p. Karla Doležala - elektromontérem.

Z podnětu Fr. Raise - poštovním úředníkem byla 10.9.1945 založena org. národních socialistů a z podnětu Josefa Hvězdy - národ. správce pohřebního ústavu - str. lidová.Tyto složky utvořili koordinační výbor (později Národní fronta) složený z předsedů těchto stran.

Postupně byly zakládány další složky - z Junáka - Svaz mládeže který byl založen z podnětu Jar. Maska - krejčího, dále tělovýchovná jednota z podnětu Jos. Klimeše - zaměřena zejména na nohejbal a volejbal.

Utvořeno bramborářské družstvo jejímž předsedou byl zvolen Jan Valášek.

13.2.1946 byly provedeny volby do národního výboru jako první z celého Broumovského okresu. Do čela národního výboru byl zvolen Karel Doležal.

V r. 1949 byl ustaven přípravný výbor jednot. svazu čes. zemědělců - později přípravný výbor JZD.

V r. 1950 byla zavedena první celodenní školka, která připravovala pro děti také stravu ve školní kuchyni.

V obci byla po německém Anzebm Heinzelovi textilní továrna zabývající se barvením, bělením, škrobením a úpravou, která zaměstnávala 70-80 zaměstnanců německé národnosti. Později přebírá textilku,‘ Liua Jaroměř, dále,‘ META “Police n.M.. Výroba se snižuje až zaniká úplně. V r.1952 přebírá prostory Krajské sklady oděvů z Hradce Králové, který zaměstnává asi 20 zaměstnanců.

 

Školství a osvěta

Jeden z hlavních úkolů správní komise v r. 1945 byla příprava školy. Byla adaptací upravená škola na dvoutřídku, tělocvična, kabinet a čtyřbytovka pro správce školy. Zakoupeny byly i nová kamna a veškeré prostory vymalovány. Jako první převzal školu řídící učitel Vladimír Mach z Hronova. V prvním roce nastoupilo do školy 13 nových dětí. V průběhu let 1946 - 52 se vystřídalo osm učitelů. Vedle běžné výuky byla zavedena výuka ruského jazyka, promítání filmů k propagaci zakládání JZD, v proslovech pořádány různé vzpomínkové slavnosti, ale také bohoslužby církve Československa.

5. 5. 1946 uspořádáno ,,OSVĚTOVOU RADOU“ za pomocí občanů sázení „LÍPY SVOBODY“. Sázení předcházela oslava průvodem občanův krojích včetně jízdy na koních a s dětmi na zdobených žebřinových vozech.

V r. 1946 se konali první dožínky uspořádané svazem jednotných českých zemědělců a ostatních složek a politických stran. Oslava byla zahájena průvodem povozů, žacích strojů a jiné zemědělské techniky a byla zakončena večerní dožínkovou zábavou.

31.7.1949 se uskutečnilo slavnostní předání nové motorové stříkačky místním hasičům, kteří zároveň s touto stříkačkou provedli hasičské cvičení. Ke slavnosti byly přizvány sousední hasičské sbory, kterých se sešlo 450 krojovaných členů. Slavnost končila veselicí a z výtěžku veselice bylo zakoupeno dopravní vozidlo pro hasičský sbor.

 

Živnosti a obchody

v čp. 10 se nacházelo řeznictví, které převzal Jar. Nový - řezník

v čp. 90 se nacházelo pekařství, které převzal Jos. Fillipi

v čp. 4 se nacházelo klempířství, které převzal Fr. Kukla

v čp.161 - potraviny, hostinec a řeznictví převzal Karel Wintr, působí do r.1950 - přejímá JZI)

v čp.143 - sedlářství a čalounictví - později krejčovství; živnost zavedl Jar. Macek, který v r. 1948 živnost zrušil a dům převzala org. KSČ

v čp. 145 - obchod hospodářských materiálů - brusírna kovů a holičství; později zůstává živnost holičská, kterou vede Jar. Krejči

v čp.31 - kolařství - přebírá Karel Jansa, v r. 1952 živnost zrušena

v čp.23 - kovářství - přebírá Karel Král - později z důvodu malého prostoru byla živnost přemístěna do domu čp. 119; v r. 1952 zrušeno

v čp.126 - obchod železářství do r. 1948, poté konzum jednota vedoucí Václav Zelený

v čp. 177 - obuvnictví - přebírá Bohumil Hopp, v r. 1950 živnost zrušena

v čp.72 - hostinec - přebírá Jaroslav Suchánek; z důvodu dlouhodobé nemoci hostinská činnost 1.3.1951 ukončena

v čp. 157 - kovářství - přebírá Fr. Doležal - v r. 1948 na vlastní žádost zrušena živnost

v čp.217 - truhlářství - přebírá Stanislav Vacek do r.1951

v čp.172 - krejčovství - přebírá Oldřich Vacek do r.1951

v čp.17 - truhlářství - přebírá Alois Kreol do r.1951

v čp.212 - čalounictví a sedlářství - Ludvík Martinec do r. 1951

v čp.34 - zámečnictví - Josef Hornych do r.1950

v čp.150 - první český hostinec - Ladislav Kutna do r.1951

 

Veškeré obchody a živnosti byly až do znárodnění v r. 1950 -1951 prosperující.

 

Snaha o založení JZD a přechod ze soukromého hospodaření se přes veškerou snahu KSČ obcím i okresům nedařilo. Docházelo k vyvlastňování zemědělských strojů soukromím zemědělcům a převádění do rukou družstva sestaveného z 20 členů většinou nezemědělců. Přeze všechna opatření měli místní soukromě hospodařící rolníci vždy mezi prvními veškeré povinné dodávky včas odvedeny. V r. 1950 byl pro družstvo zakoupen první traktor ZETOR a později i družstevní mlátička. Tato zemědělská technika sloužila pouze členům družstva.

 

2. Základní údaje o obci

Nejstarší zmínka o vsi Jetřichov pochází z r. 1406. Nejstarší grafická podoba obce se dochovala v broumovském urbáři z r. 1676, který zobrazuje všechna sídliště broumovského velkostatku spolu s jeho okolím (Broumov, Velká Ves, Rohnitál, Šonov, Otovice, Božanov, Martinkovice, Křinice, Hejhnánkovice, Jetřichov, Březová, Bohdašín, Verneřovice, Dolní Vižňov, Starostín, Horní ViMov, Ruprechtice, Hynčice, Heřmánkovice, Janovice a samoty v horách) a je uložen ve Státním archívu Zámrsk.

Původní obyvatelstvo v dané lokalitě bylo německé. Po odsunu Němců v r. 1945 přichází noví osadníci. Došlo tak ke ztrátě paměti obce spolu se ztrátou historických informací díky ničení starých německých archívů absenci původního obyvatelstva. Sídlo začalo novou historickou etapu bez možnosti navázání na původní tradici. Hned v r. 1945 byla založena kronika obce, která je až dodnes pečlivě vedena. Vedle kroniky psané existuje i obrazová kronika, ilustruje dění v obci, které v dané době bylo nebo muselo být považováno za důležité. Obec leží v okrajové části státu a rovněž pozornost státních orgánů, ať již v dobrém pro obec, tj. formou finančních dotací, či tlakem politickým, nebyla této oblasti příliš věnována. To je patrné i z kroniky. Lidé se ve vesnici navzájem potřebovali, rozštěpení obyvatel podle politické příslušnosti se příliš nepromítalo do života obce. Byl to jistě i následek složení obyvatel, které se sešlo z různých koutů země a začínalo bez možnosti navázání na osobní a rodinné vazby.

Správně spadá pod stavební úřad v Meziměstí. Obecní úřad zaměstnává dva stálé pracovníky a sídlí ve vlastním objektu kde je také mateřská škola a základní škola.Ve vsi žije kolem 439 obyvatel. Katastrální území obce se rozkládá asi na 925 ha. Přirozená spádovost obce směřuje do Broumova a Meziměstí.

Nejbližší pošta a vlaková zastávka leží severně v obci Ruprechtice, druhou blízkou zastávkou je Březová. Nejbližší katolický kostel je situován severně od obce, rovněž v Ruprechticích, kde je i hřbitov.

 

3. Majetek obce

Obec vlastní budovu bývalé továrnické vily, kde dnes sídlí Obecní úřad, mateřská a základní škola, dále vlastní objekt bývalé školy, kulturní dům s restaurací, hasičskou zbrojnici s knihovnou a veřejná prostranství.

 

4. Vymezení území

Obec Jetřichov leží v okrese Náchod, tj. v severovýchodním cípu Čech - v Broumovském výběžku. Od okresního města je vzdálen cca 25 km, do nejbližšího města, kterým je Meziměstí, je to pouhé 2 km od severního okraje obce. Dalšími blízkými městy jsou Teplice n.M. - 5 km, Police n.M. - 6 km, Broumov - 6 km a Hronov - 17 km. Na severu zastavěné území obce plynule navazuje na sousední rovněž liniovou vesnici Ruprechtice. Katastrální území obce sousedí na severu s k.ú. Meziměstí, Ruprechtice a Hynčice, na východě s k.ú. Hejtmánkovice, na jihu s k.ú. Křinice a Pěkov. Ze západu má obec společnou hranici s k.ú. Březová u Broumova a Vernéřovice.

Celé řešené území je o rozloze 925 ha.

 

5. Přírodní faktory

Řešené území je bohatě morfologicky tvarováno. Vesnice Jetřichov leží přimknuta ke svahům údolí klesajícím od jihu k severu, kterým prochází cesta volně sledující trasu potoka Potok se v severní části katastru vlévá do řeky Stěnavy, která protéká severní částí katastru. Severněji jsou již jen tři chovně rybníky s býv. mlýnem.

Okolní kopcovitý terén předurčil liniový charakter vsi. Nejvyšším bodem v řešeném území je vrchol Šance s nadmořskou výškou 493 m.n.m. Části katastru jsou zalesněné, poměrně značná část ploch je zatravněna. Jižně navazuje již mimo katastr obce hřeben Broumovských stěn, poměrně mocně vystupujících nad okolní terén.

Celý katastr je součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vyhlášené Ministerstvem životního prostředí dne 27.3.1991. Ochrana o využíváni krajiny a jejich přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení oblasti do čtyř z6n vymezených s ohledem na přírodní hodnoty - viz vyhláška 157/1991 Sb., o zřízení CHKO Broumovsko.

 

7. Urbanistická struktura

Přirozeně rostlá historická zástavba je volně umísťována podél cesty v různých výškových úrovních. Při cestě zákruty údolí se nabízí pokaždé jiný pohled na tuto zajímavou strukturu zástavby. Jetřichov si zachoval příjemný poměr zástavby a přírodních prvků, které jsou součástí vlastního vnitřního území obce. Míra zahuštění se v zastavěném území často mění. To dodává sídlu jeho nezaměnitelný charakter.

 

8. Demografický potenciál území a pracovní příležitosti

Starší údaje o počtu obyvatel pocházejí z lexikonu statistického úřadu.

 

Konkrétní počty jsou v následující tabulce:

r.1869    1165

r.1900    1340

r  1230    1242

r.1950      725

r.1961      585

r.1970      561

r.1980      497

r.1991      441

r.1992      440

r.1994      455

r.1995      439

r.1996-r.1998    kolem   350

 

Počet obyvatel je sledován od r. 1869, kdy v Jetřichově žilo 1165 obyvatel, maximální počet osob registrovaných v obci nastal ke konci minulého století, do r. 1930 došlo k mírnému poklesu, po válce bylo původní obyvatelstvo odsunuto, v důsledku toho došlo i přes příchod nových osídlenců k rapidnímu snížení počtu lidí v obci. Obyvatelstvo se početně nestabilizovalo ani v dalším období a jeho počet se neustále snižuje až do r.1992. Od tohoto roku došlo k mírnému nárůstu, o 15 osob v r. 1994. V dalším roce však obyvatel opět ubylo.

V obci se nachází 242 ekonomicky aktivních obyvatel. Poměr mezi aktivními obyvateli a obyvateli na odpočinku nebo nedospělých je 1,2:1, tzn. že na jednu ekonomicky neaktivní osobu připadá 1,2 ekonom. aktivní. To je ve srovnání se stály západní Evropy, kde je poměr 10:1, velmi málo.(Zdroj: Zpráva OSN o stavu světové populace, 1995.)

Za prací vyjíždí 67% z ekonom. aktivních obyvatel, tj. 164 lidí.Hlavními směry vyjížďky jsou Meziměstí a Broumov. Podle údajů ze statistického úřadu do obce za prací dojíždí 139 osob převážně z Broumova a Hejtmánkovi. Z těchto údajů lze odvodit, že se v obci nabízí 217 pracovních míst. Připočteme-li soukromé podnikatele, je počet pracovních příležitostí stejný jako počet ekonom. aktivních obyvatel. To je velmi pozitivní a stabilizující prvek. Výběr možností zaměstnání je však silně omezen.

 

Vzhledem k tomu, že v obci je pouze mateřská škola a 1.stupeň školy základní, musí starší žáci a studenti dojíždět do okolních měst Celkem vyjíždí z obce cca 60 dětí. Polovina jsou děti 2. stupně základní školy, ostatní jsou studenti středních, vysokých škol a učebních oborů. Do Jetřichova naopak dojíždí asi 5 dětí z jiných menších obcí.

(Zdroj: SLDB 1991, vyjížďka a dojížďka za zaměstnáním v okrese Náchod, 053 Náchod, Statistický lexikon obcí ČR, 1992, Obce v číslech - okr. Náchod, 1991.)

 

9 .Bytový fond

Rovněž na vývoj bytového fondu měla vliv historie. Před válkou r. 1930 zde bylo 214 domů a po válce se počet rapidně snížil, v r.1950 stálo v obci Jetřichov už jen 187 objektů, v r. 1970 dokonce jen 126 a v r. 1991 klesl počet domů až na 102. Bytový fond neprodělal tak kontinuální pokles, v  1961 zde bylo 175 bytových jednotek trvale obydlených, v r. 1991 dokonce počet vzrostl na 191, v r.1980 opět klesl na 170, v r. 1991 opět dochází k úbytku bytů, bylo zde jen 156 bytových jednotek. Při 439 obyvatelích vychází obložnost jednoho bytu na 2,8 osob.

 

10. Funkční využití území

Plochy v obci jsou využívány převážně pro bydlení, případně doplněné o zemědělské hospodaření, tak jak bývalo na vesnici běžné. Po 40 letech socialistického hospodaření je tato samozřejmost dost otřesena a po počátečním nadšení lidí z navrácených pozemků, polí a objektů přichází částečné rozčarování z problémů, které se mnohdy zdají neřešitelné, aproto sejen pomalu lidé vracejí k hospodaření. Většinou jen na záhumencích v odpoledních hodinách po návratu z práce. V zemědělství podnikají jen dva občané. Bývalý státní statek provozuje firma HEVA, s.r.o.

Přes některé demolované části statků, se i tak dochovala značná část těchto areálů do dnešní doby a soukromé hospodaření je možné. Nabízí se zde možnost propojení zemědělství a turismu. Jetřichov leží v bezprostřední blízkosti turisticky atraktivních Broumovských stěn a Adršpachu. Agroturistika, jako forma turismu, u nás není zatím příliš známá a vyzkoušená, ale v Rakousku a Německu je běžná a vyhledávaná. Rovněž pro krajinu a sídla je četnější, Protože nenakumuluje velké množství lidí najedno místo, nevyžaduje velkokapacitní ubytovací objekty a nutná zázemí, která se svými velkými rozměry těžko začleňuje do krajiny. V objektech ve vsi jsou rezervy. Předpoklad je 1-3 pokoje na statku, pro cca 2-10 lidí, tedy pro jednu až tři rodiny. Seto vlastně fonna rodinného pensionu, ovšem ve vesnických podmínkách. Prostředí Jetřichova a okolí by mohlo být pro městského člověka vítanou změnou a mohlo by nabídnout cenově zajímavou možnost rekreace.

 

11. Občanská vybavenost

Občanskou vybaveností se rozumí objekty s náplní, která uspokojuje požadavky obyvatel na služby, tj. obchody, restaurace, zdravotnická zařízení, školy, kulturní zřízení, ap..

V Jetřichově je v provozu mateřská škola, základní škola pro první stupeň, kulturní zařízení, 2 restaurace, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, obchod s elektromateriálem, několik opravárenských dílen a provozoven drobnějších služeb. Do nejbližšího zdravotního zařízení musí občané do Meziměstí, pošta je v Ruprechticích. Základní umělecká škola sídlí v Polici n. M. ‚ v Broumově s pobočkou v Meziměstí. Objekt bývalé školy je rekonstruován na pensi on pro staré obyvatele obce.

 

12.Zemědělská, lesní a průmyslová výroba

Přestože zemědělská výroba byla v minulém režimu velmi postižena, došlo ke zničení hmotného zázemí rodinných statků, ke scelování pozemků, které mělo za následek likvidaci remízků a mezí, docházelo k přehnojování, a v důsledku nadměrné chemické ochrany ke snížení úrodnosti. Díky kopcovitému terénu v řešeném území, který neumožňoval snadný přístup pro zemědělské stroje, zachovalo se pozemků v menších celcích a rovněž poměrně vysoké procento plochy je zalesněno a zatravněno.

 

13. Sport

V obci Jetřichov jsou dvě plochy využívané pro sport. V sousedství dnešního obecního úřadu a škol je situována plocha kurtů TJ Sokol. Druhou plochou s bazénem, s fotbalovými branami (nové) a hřištěm SDH je situována asi ve třetině obce směrem od jihu.

 

14. Tradice, kultura a společenský život v obci

V obci je od r. 1945 pečlivě vedena kronika. V r.1947 bylo a uživilo se v obci 20 živností a obchodů. Obecním střediskem bývala tzv. Šolcovna s divadlem, společenským sálem a hostincem. Dnešnímu společenskému životu slouží kulturní dům, ve kterém sídlí i obecní úřad a restaurace. Kulturní dům je zároveň i tělocvičnou (v obci působí TJ Sokol  Jetřichov)‚ je zde i klubovna pro spolky (Červený křiž, hasiči) a mládež.

K informování obyvatel slouží rozhlas.

 

15. Ochranná. pásma, ložiska surovin

Celé řešené území je součástí CHKO Broumovsko. Ochranné pásmo závodů BARUM a EKOSPOL je třeba navrhnout. Předpokládá se jeho rozsah s hranicemi areálu továren. V řešeném území jsou evidovány dvě lokality pro těžbu písku. Těžba probíhá pouze vjednom, jedná se o plochu ve sousedství „Lesních domků“. Druhá plocha je situována na jihu katastru a v současné době se zde netěží. Směrem na Březovou nedaleko silnice je lokalita rašeliniště. Je rovněž lokalitou ochrany přírody.

 

 

ZÁVĚR:  Z této práce jsem se dozvěděla mnoho věcí ‚ které jsem nevěděla. A jsem ráda, že to vím. Bylo sice docela těžké něco sehnat, ale podařilo se a doufám, že se i vám bude líbit.

 

Zpracováno podle Urbanistické studie a podle kroniky.