Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

"Výkon technického dozoru" akce "Jetřichov - Pasa,

Obor Vodohospodářství a kanalizace
Cena 900 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 31. 03. 2014 12:00
Termín realizace 1. 4. 2014 - 30. 4. 2016
Popis Předmětem VZMR na služby je výkon technického dozoru investora /TDI/ při realizaci veřejné zakázky provedení sanačního zásahu vedoucího k nápravě staré ekologické zátěže (havarijní situace) na podzemních vodách uvnitř CHOPAV „Polická pánev“ a CHKO „Broumovsko“ Jedná se o sanaci horninového prostředí (podzemní vody a půdního vzduchu), aby nedošlo ke znehodnocení finančních prostředků již na průzkumně sanační práce vynaložených. Zejména se jedná o odstraňování ohniska kontaminace podzemní vody způsobenou přítomností chlorovaných uhlovodíků (ClU), organochlorových a triazimových pesticidů (OCP, TAP) a kyanidy (CN) pomocí inovativních sanačních technologií. (Chemická oxidace Fentonovým činidlem peroxodisíranem sodným a vakuová extrakce.) Cílem stanovených sanačních postupů je pomocí nápravných opatření dosáhnout splnění navržených sanačních limitů na lokalitě. Součástí předmětu plnění jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Sanační zásah bude proveden podle zpracované projektové dokumentace GEOtest Brno, a.s. ze dne 01.07.2012 a realizačního projektu, po jeho projednání a odsouhlasení s OEREŠ MŽP zhotovitelem díla.
Zpět do archivu