Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a dotace > Plánovaná akce – výstavba chodníků v horní části Jetřichova > Publicita projektu Zvýšení bezpečnosti v obci Jetřichov - chodník podél silnice III/3024

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Jetřichov - chodník podél silnice III/3024

IROP-MMR.jpg

Registrační číslo projektu               CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012589

Název projektu                                Zvýšení bezpečnosti v obci Jetřichov - chodník podél silnice III/3024

Celkové výdaje projektu:               1 902 693,60

Celkové způsobilé výdaje:              935 633,00 Kč

Příspěvek EU:                                   888 851,35 Kč

Rozpočet obce:                                1 013 842,25 Kč (Spolufinancování a dofinancování)

Obec Jetřichov podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 17 IROP „MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava II“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti v obci Jetřichov - chodník podél silnice III/3024“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 935 633,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 888 851,35 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022.

Cílem projektu je tedy výstavba nového chodníku podél komunikace III/3024, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku. Nově vybudovaný chodník bude řešen bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zpřehlednění dopravní situace
v řešeném úseku, neboť dojde k oddělení automobilové a pěší dopravy a dále se očekává zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí.

Jedná se o výstavbu nového jednostranného chodníku podél komunikace III/3024, v celkové délce 477 m (fyzická délka chodníku bude 457 m), v celkové ploše 600 m2 a základní šířce 1,50 m.  Stavba se týká úseku od křižovatky III/30323 s III/3024 po stávající chodníky u p.p.č 281/2. Rovněž dojde
k realizaci nástupišť veřejné hromadné dopravy v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009.

Navržené řešení zajistí z hlediska dopravního a dopravně bezpečnostního vyšší bezpečnost uživatelů jak pěší dopravy, tak i uživatelů veřejné hromadné dopravy, ale i uživatelů silniční dopravy. Rovněž bude zajištěna bezbariérovost daného úseku (prvky bezbariérovosti jsou podrobně popsány
v kapitole 5 této Studie). Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Plakát A3.pdf